PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NA SEJMU OTROŠKI BAZAR 2023

1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI

Organizator nagradne igre je podjetje KARBONOIR D.O.O., Ulica ob hrastih 11, 1291 Škofljica (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z Otroškim bazarjem 2023 (v nadaljevanju bazar) in njihovim organizatorjem Proevent d.o.o, (v nadaljevanju Proevent), ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani bazarja ali Proeventa. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec nista bazar ali Proevent, ampak organizator. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Bazar in Proevent ne prevzemata nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

Nagradna igra bo potekala v času od 02.09.2023 do vključno 03.09.2023.

Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo na sejmu Otroški bazar na Gospodarskem razstavišču na stojnici Karbonoir. 

2. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. NAVODILA NAGRADNE IGRE

Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika.

4. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil skupno 3 nagrade, in sicer 1.nagrada: Nočitev v glamping hišici s savno in zunanjo vročo kadjo za 2 odrasla in do 3 otroke z zajtrkom ter vključeno vstopnino v ZOO park (Gomila 25, 8233 Mirna) v vrednosti 180€, 2.nagrada:  Paket milna simfonija v vrednosti 74,95€ in 3.nagrada: Paket za nahranjeno kožo v vrednosti 33,49€.

Žrebanje ne bo javno, izvedel pa ga bo organizator. Žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa na podlagi ustrezno kvalificiranih objav na obeh družbenih omrežjih.

Termin žrebanja: torek, 05.09.2023

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z objavo imena in priimka v okviru izžrebancev te nagradne igre. Organizator bo izžrebanega o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku 2 (dveh) delovnih dni po izvedenem žrebanju oz. po zaključku nagradne igre, in sicer preko email-a ali telefonskega klica.

V primeru, da se izžrebanec v roku 3 (treh) delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade na mailu ali preko telefona ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Po prejemu popolnih podatkov bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 10 (desetih) delovnih dni. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

5. NAGRADE NAGRADNE IGRE

Izžrebani bodo 3 nagrajenci, vsak prejme eno od naslednjih nagrad: Nočitev v glamping hišici s savno in zunanjo vročo kadjo za 2 odrasla in do 3 otroke z zajtrkom ter vključeno vstopnino v ZOO park na naslovu Ranč Aladin, Gomila 25, 8233 Mirna, (v vrednosti 180€), paket Milna simfonija, ki vsebuje 6x črno milo Karbonoir (v vrednosti 74,95€) in paket Za nahranjeno kožo (v vrednosti 33,49€).

Nagrad se ne izplačuje in morajo biti koriščene v celoti, lahko pa se jih odpove. Ponudnik 1. nagrade (glamping) odredi razpoložljive datume koriščenja bona. Dodatne stvari in aktivnosti niso zajete v bonu, stranka jih plača sama. V bonu je zajeto vse, kar je zapisano v naslovu nagrade.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od soorganizatorjev ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Soorganizatorja sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije (ena fizična oseba večkrat sodeluje in izpolni več nagradnih listkov). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Prav tako se za kršitev šteje sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je organizator dolžan zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, izpade omrežja ali električne energije. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre.

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Škofljica, 30.08.2023